Meet Assam's Floating Yogi

Hair-raising yoga! 🧘‍♂️

avatar
Brut.